Sichuan Hengkang Ylym we Tehnologiýa Ösüş Co., Ltd.

Meşhur önümler

Dürli önümler bilen size iň oňat hilli önümler hödürlemegi makul bildik

Üpjün ediň
poçta arkaly nusgalar

Esasy önümlerimiz goralýan aminokislotalara, Piperidinlere, Pirollara, Pirimidinlere we käbir beýleki heterosiklik birleşmelerine gönükdirildi.

hakda

HAKYNDA
Hengkang

Sichuan Hengkang, Hytaýyň Siçuan şäherinde ýerleşýän, dünýädäki hyzmatdaşlarymyza effi hödürleýän global derman şertnamasyny ösdürmek we öndürmek guramasydyr

 

Has giňişleýin öwreniň>
wideo_img

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler
HYZMAT

CDMO & CMO HYZMATY

HengKang-yň taslamalaryňyzy birleşdirmek ukyby umumy çykdajylaryňyzy azaltmaga we iki sahypa bilen abraýly önümçilik hyzmatdaşy hökmünde durnukly, ygtybarly üpjünçilik zynjyryny üpjün etmäge kömek edýär.Biz HengKang topary, taslamaňyzy irki döwürdäki ösüşden başlap, göwrümli we täjirçilik önümçiligine alyp bileris.Bu pudakda 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan ähli zehin işgärleri bilen, taslamalaryňyz üstünlik gazanmak üçin zerur hyzmaty we ünsi alyp biler.
  • HYZMAT
  • HYZMAT

Bahalaryň sanawy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bar
pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda gymmatly ynam ..

Şereket habarlary

Hususy hyzmatlar we çözgütler
Köpräk oka